Zurück - back - retour

CD: Thorofon CTH 2233  www.naxos.de // https://open.spotify.com/search/bertold%20hummel
Werke für Percussion
von Bertold Hummel

Tempo di valse für Vibrafon op. 76c
5 Szenen für 2 Schlagzeuger op. 58
Marimbana für Marimba solo op. 95d
5 Aspekte für 3 Schlagzeuger op. 88d
Quattro Pezzi für Schlagzeug allein op. 92
"Fresken 70" für vier Schlagzeuger op. 38

Peter Sadlo / Franz Bach / Stefan Gagelmann / Edgar Guggeis


Works for Percussion
by Bertold Hummel

Tempo di valse for vibraphone op. 76c
5 Szenes for two Percussionists op. 58
Marimbana for marimba solo op. 95d
5 Aspekte for 3 Percussionists op. 88d
Quattro Pezzi for percussion solo op. 92
"Frescos 70" for Percussion Quartet op. 38

Peter Sadlo / Franz Bach / Stefan Gagelmann / Edgar Guggeis

Booklet in German, French and English language


Œuvres pour Percussion
de Bertold Hummel

Tempo di valse pour vibraphone op. 76c
5 Scènes pour deux batteurs op. 58
Marimbana pour marimba seul op. 95d
5 Aspects pour 3 batteurs op. 88d
Quattro Pezzi pour percussion seule op. 92
Frescos 70 pour pour 4 batteurs op. 38

Peter Sadlo / Franz Bach / Stefan Gagelmann / Edgar Guggeis

Texte de présentation en français

 

Zurück - back - retour